Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodejce:
Miroslav HORYNA
Sportovní 382,
289 14 Poříčany
IČO : 696 37 792
DIČ : CZ6305200044
tel.
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 504637339/0800
2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2.1 Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve kupní smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Miroslav Horyna) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
2.2 Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě objednávky a specifikace zákazníka.
3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
3.1 Seznam zboží na stránkách katalogu běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
3.2 K objednání zákazník vybere zboží, na základě poptávky bude vypracována cenová nabídka. Po odsouhlasení položek cenové nabídky zákazník obdrží závaznou objednávku spolu se zálohovou fakturou. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
3.3 Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
4.1 Zrušení objednávky řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
4.2 Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem
4.3 Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
4.4 Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za následujících podmínek: – zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu – nesmí být použité – musí být nepoškozené – musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) – s originál dokladem o koupi 4.5 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. 4.6 Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo fax s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. 4.7 Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. 4.8 Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží – (dopravné, balné, výroba zboží v továrně na zakázku) Ze 100% částky zboží maloobchodu uvedené na faktuře, bude vrácena zákazníkovi jen 30% z této částky. Zbývajících 70% bude použito na náklady společnosti Miroslav Horyna. 4.9 Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, které je standardně nabízeno v ceníku prodávajícího, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, dále na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího na zakázku. 4.10 V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné. 4.11 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: – zboží se již nevyrábí nebo nedodává – u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele – zboží je momentálně doprodáno V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,…). 4.12 Prodávající si vyhrazuje pravo zrušit montáž výrobku pokud: -nebyly splněny normy přípravy stavebních otvorů a to: výška stavebního otvoru pro montáž normovaných dveří a obložkových zárubní dle ČSN 202-203 cm, šířka o 8-10 cm cm větší než požadována šířka dveří. -chování zákazníka je arogantmí a nevhodné 4.13 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 5% prodejní ceny zboží za den uschování. 4.13 Zboží je do ČR dováženo, proto opoždění dodávky nemůže být považováno za podnět k odstoupení od smlouvy.
5. ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ
5.1 Na základě potvrzené objednávky Vám bude vystavená závazná objednávka.
5.2 Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.
1.Bezhotovostní platba Platba bude realizována z účtu zákazníka na účet provozovatele č.  504637339/0800. Jako variabilní symbol se uvede číslo závazné objednávky nebo zálohové faktury, kterou zákazník obdrží od prodávajícího společně s potvrzním objednávky. Kupující je povinen zaplatit 50% zálohy vč. DPH z ceny objednávky při uzavření zakázky a doplatí 50% zbylé částky vč. DPH před převzetím zboží nebo před zahájením montáže.
2.Hotovostní platba při osobním odběru v odběrním místě. Podmínky pro objednání a dodání zboží jsou totožné jako u bezhotovostní platby. 5.3 Částka za montážní práce se vždy hradí v hotovostí při předání zakázky. 5.4 Zboží je majetkem firmy Miroslav Horyna do okamžiku úplné úhrady celkové ceny zakázky včetně montážních práci pokud jsou uvedeny na faktuře. 5.5 Při prodlení s placením můžeme účtovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení. Úhrady faktur se zúčtovávají na nezaplacené faktury s nejstarším lhůtou splatnosti. Nelze přizpůsobit praxi, že jsou uhrazovány splatné faktury mladšího data a faktury se starším datem splatnosti zůstávají neuhrazeny. 5.6. Při překročení jakékoliv platební lhůty nebo při zastavení placení stávají se z hlediska našich nároků na splacení všechny naše pohledávky ihned splatné a soudně vymahatelné.
6. DODACÍ PODMINNKY 6.1 Obeslání objednaného zboží které je skladem bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky na zboží skladem, v jiných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Některé zboží je nutné zadat do výroby, proto je u každého zboží uvedena dodací lhůta. V období letních a zimních dovolených je možné prodloužení dodacích lhůt cca o 14 dni. 6.2 Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání peněz na účet (v případě že je platba převodním příkazem a v případě, že se zboží veze na místo), v případě platby v hotovosti, ihned po potvrzení, že se objednávka vyřizuje. 6.3 Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle vámi zvoleného způsobu, který si zvolíte při objednání zboží. 6.4 Zboží lze v současné době dopravovat těmito způsoby: -přepravní služnou Top Trans – která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice a to následující pracovní den od odeslání (expedice) zásilky. Doručování zásilek v pracovní dny od 8 do 18 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, přepravní služba Vás bude kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle. V případě problémů s doručením kontaktujte centrálu Top Trans tel. 272767626, 272761785, 267101606-608 nebo stránky www.toptrans.cz , kde zjistíte podle Vašeho bydliště informace o depu, které zajišťuje doručení Vaší zásilky; 6.5 Dodání zboží zajišťujeme po celé České republice. 6.6 Zboží na našem skladě může být maximálně 7 dnů. Po uplynutí této lhůty se počítá skladné 200 Kč na každý den.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Všechny uvedené osobní údaje odběratele vč. e-mailové adresy slouží pouze pro komunikaci dodavatele s odběratelem ve věci příslušné objednávky,telefonní číslo je poskytnuto pouze zásilkové společnosti za účelem náhradního dodání zboží. Dodavatel prohlašuje, že data nebudou poskytnuta třetím stranám.
8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OBSAH WEBU
8.1 Z důvodu možnosti převzetí chybných informací nemůže provozovatel webových stránek poskytovat záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy odpovědnost za škody způsobené použitím takových informací. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li cena zboží vlivem typografické chyby uvedena nesprávně. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího
9. SLEVY A AKCE 9.1 Slevy a akční ceny platí vždy do vyprodání zásob není-li uvedeno u konkrétního zboží jinak.
10. DISPONIBILNÍ DRŽENÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU DODÁVKY A VLASTNICKÉ PRÁVO
10.1 Všechny námi realizované předměty dodávky předcházejí jejich fakturací a přejímkou kupujícího do jeho disponibilního držení a až do zaplacení faktury zůstávají naším vlastnictvím. Teprve příkazem k úhradě nebo zaplacením v hotovosti se stávají vlastnictvím kupujícího. 10.2 Dispoziční držení opravňuje kupujícího k dalšímu užití všech předmětů dodávky podle vlastního rozhodnutí (k dalšímu prodeji, k výrobní spotřebě apod.) s tím, že vlastními dispozicemi směřuje k tomu, aby byly uhrazeny faktury dodavatele v termínu splatnosti. 10.3 K jiným dispozicím než jsou uvedeny v 10.2 nebo které dopovídají obvyklým obchodním zvyklostem není kupující oprávněn, pokud se zaplacením nestane plnoprávným vlastníkem předmětu dodávky. Pokud dojde z zaplacení faktury v termínu splatnosti, mají ustanovení o disponibilním držení dodávky jen přechodnou právní účinnost do doby zaplacení. 10.4 V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti naše vlastnická práva k předmětu dodávky nás opravňují činit kroky k jejich uspokojení cestou běžných obchodních zvyklostí dle 5.5, 5.6. Nezaplacením ve lhůtě se práva odběratele z dispozičního držení redukují jen na ty operace, které vedou k uspokojení pohledávky prodávajícího a pokud ani po upomínkovém řízení k oprávněnému uspokojení nedojde, bude vůči odběrateli uplatněno soudní vymáhání pohledávky nebo se učiní dohoda o vrácení nezaplaceného předmětu dodávky. 10.5 Zanikne-li naše vlastnické právo převodem (prodejem) předmětu dodávky na třetí stranu (dalšímu odběrateli) nebo výrobní spotřebou u odběratele, pak na nás přechází jemu přináležící získáná vlastnická práva vyplývající z nového stavu a to v rozsahu objemu a v hodnotě disponibilního držení předmětu dodávky (zpravidla ve výši fakturované hodnoty předmětu dodávky).
11. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, MÍSTO PLNĚNÍ A UŽITÍ PRÁVA
11.1 Právní vztahy, zejména obchodní závazkové vztahy související s podnikáním, se řídi ustanovením zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění i obchodními zvyklostmi, za předpokladu dodržování dobrých mravů v obchodních a jiných vztazích s podnikáním souvisejících mezi podnikateli, ať již jsou to právnické nebo fyzické osoby. Ve všech sporných případech, vyplývajících ze smluvních vztahů se soudní spory řeší žalobou vznesenou u obchodního soudu, který je příslušný podle hlavního sídla kupujícího. Místem plnění předmětu dodávky je pro obě smluvní strany hlavní sídlo prodávajícího v Praze. 11.2 Při mezinárodních obchodních stycích se přednostně uplatňuje právo České republiky. 11.3 Jestliže by jednotlivá ustanovení těchto „Prodejních a platebních podmínek“ z jakéhokoliv důvodu byla správně neúčinná nebo neplatná, pak se to týká jen tohoto ustanovení a netýká se to platnosti všech ostatních ustanovení, která zůstávají v platnosti. 11.4 Podpisem smlouvy, nejpozději však přejímkou zboží kupující přijímá tuto informativní úpravu jako smluvní a právní podmínku každého jednotlivého obchodního případu. 11.5 Strana dodavatelské je podle vhodné situace nazývána věřitelem, dodavatelem i prodávajícím v identickém významu, obdobně i strana odběratelská je tomu odpovídajícím způsobem označena jako dlužník, odběratel nebo kupující. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 12.1 Tento Obchodní podmínky se uplatňuje ve všech případech obchodně smluvních vztahů mezi účastníky, kde jako prodávající vystupuje Miroslav Horyna.              Reklamační řád Uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobku a služeb poskytovaných společností Miroslav Horyna jejím zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisu, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisu, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 1. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 1.1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu. Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno, je prodávající povinen toto udělat způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku. 1.2 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přichází nebezpečí škody na zboží, na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny. 1.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. 1.4 Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. 1.5 Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího. 1.6 Kupující je povinen ve smyslu ustanovení § 427 obchodního zákoníku prohlédnout zboží dle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit odborně provedenou prohlídkou. 1.7 Jestliže kupující zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. 2. REKLAMAČNÍ LHŮTY 2.1 Vady zjevné (např. množstevní vady, jiné zboží, zjevné poškození apod.) je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti dnů od převzetí zboží, jinak jeho nárok na vyřízení reklamace zaniká. 2.2 Vady skryté je kupující povinen reklamovat nejpozději do 15-ti dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil, nejpozději však do 24 měsíců od data vydání. 2.3Reklamaci může uplatnit pouze kupující a to písemnou formou u prodávajícího ve lhůtách uvedených v bodě 2.1.1 a 2.1.2. 2.4 Okamžikem doručení reklamace prodávajícímu se zahajuje reklamační řízení. Do 5-ti dnů dohodne zástupce prodávajícího průběh reklamačního řízení. 2.5Kupující je povinen v případě reklamace umožnit prodávajícímu kontrolu a převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně platnou. 2.6V případě uznání reklamace jako oprávněné a rozhodnutí o odstranění vad sjedná kupující s prodávajícím přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace, minimálně však 30 dní. Jestliže prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo výměnu vadného zboží. 2.7Reklamační řízení nemá vliv na povinnosti kupujícího zaplatit cenu za zboží uvedenou v kupní smlouvě. Případné slevy nebo finanční vyrovnání za škody vzniklé kupujícímu vadným zbožím nebo prodávajícímu neoprávněnou reklamaci, budou poukázány formou dobropisu do 14-ti dnů od vyřízení reklamace.
3. ZÁRUKA
3.1 Prodávající poskytuje na dodané zboží záruční lhůtu v délce 24 měsíců a více. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodaného zboží. Je-li prodávající povinen odeslat zboží, běží záruční lhůta ode dne dojití zboží do místa určení. 3.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou nemůžeme užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. 3.3 Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že se bude jednat o vady vzniklé: -nesprávnou či neodbornou manipulací; -záměrným poškozením; -mechanickým poškozením; -zásahem do konstrukce výrobku (zkracování, hoblování apod.); -špatným a nevhodným skladováním v rozporu s Montážními a skladovacími podmínkami prodávajícího; -běžným opotřebením; -nesprávnou montáží v rozporu s Montážními podmínkami prodávajícího; -nesprávnou údržbou v rozporu s Pokyny pro užívání a údržbu výrobků DRE; -v důsledku nevhodného prostředí s vyšší nebo rozdílnou teplotou a vlhkostí na obou stranách; -v důsledku poškrábání skel a jejich znečištění od maziv a chemických látek. 3.4 Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí na škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů. 4.2 Postup kupujícího v rozporu s tímto reklamačním řádem prodávajícího nezavazuje. 4.3 Tento reklamační řád se uplatňuje ve všech případech obchodně smluvních vztahů mezi účastníky, kde jako prodávající vystupuje Miroslav Horyna.